Cho biết giá trị khí áp được thể hiện ở hình 4

Câu hỏi và đề bài:

4. Khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất

1/ Cho biết giá trị khí áp được thể hiện ở hình 4

Bài giải:

1/ Giá trị khí áp được thể hiện ở hình 4: 1013 mb

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle