Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta

Câu hỏi và đề bài:

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta

Bài giải:

1/ Nhóm đất phổ biến ở nước ta: Đất đỏ vàng nhiệt đới

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle