Em có suy luận gì về hậu quả chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc theo bảng dưới đây.

Câu hỏi và đề bài:

2/ Em có suy luận gì về hậu quả chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc theo bảng dưới đây.

Bài giải:

2/ Hậu quả chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc để lại hết sức nặng nề:

Lĩnh vực Thông tin phản ánh Suy luận về hậu quả

Đất đai

Chiếm ruộng đất, lập thành áp trai để bắt dân ta cày cấy.

Người Việt mất ruộng bị biến thành nông nô của nhà nước đô hộ

Thuế khóa - Cống nạp

- Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề.

- Bắt cống nạp nhiều vải vóc, hương liệu và sản vật quý để đưa về Trung Quốc

Bóc lột sức lao động, cướp đoạt tài sản của nhân dân ta

Khiến đất nước ta đói kém, nghèo nàn, kém phát triển

Thủ công nghiệp

Nắm độc quyền về sắt và muối

- Đánh nặng thuế sắt là để nhân dân ta không có đủ cơ hội để sản xuất vũ khí chống lại chúng.

- Đánh nặng thuế muối là vì muốn nhân dân ta cơ thể ốm yếu, ngu dốt, lạc hậu giúp thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị, vì muối là thành phần thiết yếu và quan trọng trong bữa ăn

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle