Giải bài 6.35 trang 24 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.35: 

a. $\frac{2}{5}$ của 30 m là bao nhiêu mét?

b. $\frac{3}{4}$ ha là bao nhiêu mét vuông?

Bài giải:

a. $\frac{2}{5}$ . 30 = 12 mét

b. $\frac{3}{4}$ . 1000 = 7500 ha 

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle