Giải bài 6.38 trang 26 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.38: Tính :

a.$\frac{-1}{2}$+$\frac{5}{6}$+$\frac{1}{3}$;

b.$\frac{-3}{8}$+$\frac{7}{4}$-$\frac{1}{12}$;

c.$\frac{3}{5}$: ($\frac{1}{4}$.$\frac{7}{5}$);

d.$\frac{10}{11}$+$\frac{4}{11}$:4-$\frac{1}{8}$.

Bài giải:

a.$\frac{-1}{2}$+$\frac{5}{6}$+$\frac{1}{3}$=$\frac{-3}{6}$+$\frac{5}{6}$+$\frac{2}{6}$=$\frac{2}{3}$.

b.$\frac{-3}{8}$+$\frac{7}{4}$-$\frac{1}{12}$=$\frac{-9}{24}$+$\frac{42}{24}$-$\frac{2}{24}$=$\frac{31}{24}$.

c.$\frac{3}{5}$:($\frac{1}{4}$.$\frac{7}{5}$)=$\frac{3}{5}$:$\frac{7}{20}$=$\frac{3}{5}$.$\frac{20}{7}$=$\frac{12}{7}$.

d.$\frac{10}{11}$+$\frac{4}{11}$:4-$\frac{1}{8}$=($\frac{10}{11}$+$\frac{1}{11}$)-$\frac{1}{8}$=1-$\frac{1}{8}$=$\frac{7}{8}$.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle