Giải bài 6.39 trang 26 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.39: Tính một cách hợp lí .

B= $\frac{5}{13}$.$\frac{8}{15}$+$\frac{5}{13}$.$\frac{26}{15}$-$\frac{5}{13}$.$\frac{8}{15}$.

Bài giải:

B= $\frac{5}{13}$.$\frac{8}{15}$+$\frac{5}{13}$.$\frac{26}{15}$-$\frac{5}{13}$.$\frac{8}{15}$

B=$\frac{5}{13}$.($\frac{8}{15}$+$\frac{26}{15}$-$\frac{8}{15}$)

B=$\frac{5}{13}$.$\frac{26}{15}$

B=$\frac{2}{3}$.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle