Giải bài 6.40 trang 26 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.40: Tính giá trị của biểu thức sau :

B=$\frac{1}{3}$.b+$\frac{2}{9}$.b-b:$\frac{4}{9}$ vói b=$\frac{9}{10}$.

Bài giải:

Với b=$\frac{9}{10}$, ta có :

B=$\frac{1}{3}$.$\frac{9}{10}$+$\frac{2}{9}$.$\frac{9}{10}$-$\frac{9}{10}$:$\frac{4}{9}$ 

B=$\frac{3}{10}$+$\frac{1}{5}$-$\frac{2}{5}$

B=$\frac{3}{10}$-$\frac{1}{5}$=$\frac{3}{10}$-$\frac{2}{10}$=$\frac{1}{10}$.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle