Giải bài 6.44 trang 27 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.44: Thay số thích hợp vào dấu "?".

$\frac{-10}{16}$=$\frac{?}{56}$=$\frac{-20}{?}$=$\frac{50}{?}$

Bài giải:

$\frac{-10}{16}$=$\frac{-35}{56}$=$\frac{-20}{-32}$=$\frac{50}{80}$

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle