Giải bài 6.45 trang 27 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.45: 

a. A=$\frac{-3}{14}$+$\frac{2}{13}$+$\frac{-25}{14}$+$\frac{-15}{13}$;

b.B=$\frac{5}{3}$.$\frac{7}{25}$+$\frac{5}{3}$.$\frac{21}{25}$-$\frac{5}{3}$.$\frac{7}{25}$.

Bài giải:

a. A=$\frac{-3}{14}$+$\frac{2}{13}$+$\frac{-25}{14}$+$\frac{-15}{13}$

A=($\frac{-3}{14}$+$\frac{-25}{14}$)+($\frac{2}{13}$+$\frac{-15}{13}$)

A=-2+-1=-3

b.B=$\frac{5}{3}$.$\frac{7}{25}$+$\frac{5}{3}$.$\frac{21}{25}$-$\frac{5}{3}$.$\frac{7}{25}$

B=$\frac{5}{3}$.($\frac{7}{25}$+$\frac{21}{25}$-$\frac{7}{25}$)

B=$\frac{5}{3}$.$\frac{21}{25}$=$\frac{7}{5}$.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle