Giải bài 7.12 trang 37 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

7.12: Làm tròn 387,0094 tới hàng :

a. phần mười ;                  b. trăm 

Bài giải:

a. Làm tròn 387,0094 tới  hàng phần mười được kết quả là : 387,0

b. Làm tròn 387,0094 tới hàng trăm được kết quả là : 400.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle