Giải bài 7.14 trang 37 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

7.14: Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành bốn đoạn bằng nhau .Tính độ dài mỗi đoạn gỗ ( Làm tròn kết quả tới hàng phần chục )

Bài giải:

Độ dài mỗi đoạn gỗ là : 6,32:4=1,58 (m)

Làm tròn 1,58 tới hàng phần chục ta được kết quả là : 1,6 (cm).

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle