Giải bài 7.20 trang 40 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

7.20: Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường.Sau 10 năm số người Mường đã tăng lên thành 1 137 515 người.Em hãy cho biết trong 10 năm đó , số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm?(làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Bài giải:

Trong 10 năm , số người Mường ở Việt Nam tăng số người là:

1 137 515-914 396=223 119 ( người)

Trong 10 năm , số người Mường ở Việt Nam tăng số phần trăm là :

(223 119 : 1 137 515).100%=19,6%

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle