Giải bài 9.18 trang 86 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.18: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018 

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất ?

Bài giải:

 Ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là :  5, 6, 7.

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle