Giải bài 9.19 trang 86 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.19: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Liệt kê ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất ? 

Bài giải:

Ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất là : 4 , 5 , 6.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle