Giải bài 9.20 trang 86 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.20: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018 

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh

Bài giải:

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là : 245 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là : 105 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12  ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle