Giải bài 9.3 trang 72 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.3: Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A.

Số anh chị em ruột 0 1 2 3
Số học sinh 18 12 5 1

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

Bài giải:

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle