Giải bài 9.35 trang 98 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.35: Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh ,4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi .

a. Qủa bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b.Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần , sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bón lại túi trước khi lấy lần sau . Hoàn thiện bảng thống kê sau :

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên ;

d.Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu 

(1) Xanh;                 (2) Vàng;                 (3) Đỏ.

Bài giải:

a.Qủa bóng Nam lấy ra có thể có màu : (1) Xanh;      (2) Vàng;      (3) Đỏ.

b.

Màu bóng  Xanh Vàng Đỏ
Số lần  6 9 5

c.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

d.Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu  Xanh là: $\frac{6}{20}$=30%

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu  Vàng là: $\frac{9}{20}$=45% 

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu  Đỏ là: $\frac{5}{20}$=25% 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle