Giải sách KNTT toán 6 bài 28: Số thập phân

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài: 28: Số thập phân sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 30 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

$\frac{17}{10}$=1,7 ;       $\frac{34}{100}$= 0,34 ;             $\frac{25}{100}$=0,25

HĐ2: Trang 30 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Số đối của 1,7 là -1,7 

Số đối của 0,34 là -0,34

Số đối của 0,25 là -0,25 

Câu hỏi: Trang 30 toán 6 sách Kết nối tri thức

Các số thập phân suất hiện trong hình 7.1 a là  29,96 ; 14,26 ; 7,5 ; 3,4.

Các số thập phân suất hiện trong hình 7.1 b là  -4,2 ; -2,4 .

LT1: Trang 31 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

1.$\frac{-5}{1000}$=-0,005 ; $\frac{-798}{10}$=-79,8

2.-4,2=$\frac{-42}{10}$ ;    -2,4 =$\frac{-24}{10}$.

LT2: Trang 31 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Thứ tự từ bé đến lớn là : -8,9 ;-8,152 ;-8 ;0 ;0,12.

VD: Trang 31 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Vì -2,4>-4,2 nên thời điểm 19 giờ ngày 24-1-2016 lơn hơn thời điểm 6 giờ ngày 25-1-2016

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

7.1: 

a. Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân .

$\frac{21}{10}$; $\frac{-35}{10}$; $\frac{-125}{100}$; $\frac{-89}{1000}$.

b. Chỉ ra các  số thập phân âm viết được trong câu a.

7.2: Tìm số đối của các số thập phân sau :

-1,2 ; 4,15 ; 19,2.

7.3: So sánh các số sau :

a.-421,3 với 0,15 ;                      b.-7,52 với -7,6

7.4: Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể răn. Nhiệt độ đông đặc của rượu ,nước và thủy ngân lần lượt là :-117oC; 0oC; -38,83 oC.

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc cảu ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn .

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle