Giải tiếng anh 6 sách Global Success unit 1: Getting strarted

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết Unit 1: Getting strarted sách tiếng anh 6 Global Success. Đây là sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn tiếng anh 6.
Bài giải:
Google:
giải tiếng anh 6 KNTT, tiếng anh 6 Global Success, giải tiếng anh 6 unit 1 sách KNTT, unit 1 getting started

1. Listen and read

2. Read the conversation again and tick T (True) or F (Fasle)

 

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go to the sarne school.

 

 

2. Duy is Phong's friend.

 

 

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

 

 

4. They have new subjectsto study.

 

 

5. Phong is wearing a school uniform.

 

 

3. Write ONE word from the box in each gap

go    subject    has   wear     uniforms

1, Students ...... their uniforms on Monday.

2. Vy....... a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy............ to the same school?

~ Yes, they do.

4. Students always look smart in their.............

5. - What ........ do you like to study?

- I Like to study English and history.

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 1: Getting started

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo