Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:

Câu hỏi và đề bài:

Bài tập 1. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:

A. loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới

B. loài - họ - chi - bộ - lớp - ngành - giới

C. gới - nagnh - bộ - lớp - họ - chi - loài

D. giới - họ - lớp -ngành - bộ - chi - loài

Bài giải:

Chọn đáp án A

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle