Hãy chỉ ra những phong tục của người Việt được nhắc đến trong tư liệu trên

Câu hỏi và đề bài:

1. Họ Khúc và họ Dương dựng quyền tự chủ

1/ Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để gây dựng nền tự chủ cho dân tộc

Bài giải:

1/ Những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để gây dựng nền tự chủ cho dân tộc:

  • Xây dựng chính quyền tự, đọc lập với phong kiến phương Bắc
  • Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã
  • Định lại mức thuế cho công bằng, bãi bỏ mọi thứ lao dịch của thời Bắc thuộc
  • Lập lại sổ hộ khẩu, khai rõ quê quán để quản lí cho thống nhất
  • Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle