Hãy cho biết một số chính sách để áp đặt bộ máy cai trị của phong kiến phương Bắc ở nước ta.

Câu hỏi và đề bài:

1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

1/ Hãy cho biết một số chính sách để áp đặt bộ máy cai trị của phong kiến phương Bắc ở nước ta.

 

Bài giải:

1/ Một số chính sách để áp đặt bộ máy cai trị của phong kiến phương Bắc ở nước ta:

 

  • Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc
  • Chia thành đơn vị hành chính như châu - quận, dưới châu - quận là huyện
  • Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện
  • Chính quyền đô hộ cho xây đắp các thành lũy lớn ở trị sở các châu, quận như thành Luy Lâu (Bắc Ninh), thành Tống Bình - Đại La (Hà Nội)... và bố trí lực lượng quân trú để bảo vệ chính quyền
  • Áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu trang của nhân dân ta.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle