Hãy rút ra nhận xét về hình dạng, khả năng chịu nén của chất ở thể rắn, lỏng và khí.

Câu hỏi và đề bài:

* Hoạt động: TÌm hiểu một số tính chất của chất ở thể rắn, lỏng và khí

 Hãy rút ra nhận xét về hình dạng, khả năng chịu nén của chất ở thể rắn, lỏng và khí.

Bài giải:
  • Chất rắn có hình dạng riêng; chất lỏng và chất khí không có hình dạng nhất định.
  • Chất rắn không nén được, chất khí có khả năng nén tốt hơn chất lỏng.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle