Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 3. Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

Bài giải:

Khi làm biên bản, nội dung cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả là diễn biến cuộc xử cuộc họp, cuộc thảo luận.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle