Nhiệt độ nóng chảy của sắt, thiếc và thủy ngân lần lượt là 1538∘C, 232∘C, -39∘C. Hãy dự đoán chất nào là chất lỏng ở nhiệt độ thường. Khi để cục nước đá ở nhiệt độ phòng em thấy có hiện tượng gì? Tại sao?...

Câu hỏi và đề bài:

II. Sự chuyển thể của chất

1. Sự nóng chảy và sự đông đặc

* Câu hỏi:

Câu 1. Nhiệt độ nóng chảy của sắt, thiếc và thủy ngân lần lượt là 1538C, 232C, -39C. Hãy dự đoán chất nào là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

Câu 2. Khi để cục nước đá ở nhiệt độ phòng em thấy có hiện tượng gì? Tại sao?

Câu 3. Quan sát hình 2.4 và trình bày sự chuyển thể đã diễn ra ở thác nước khi chuyển sang mùa hè (hình a) và khi chuyển sang mùa đông (hình b).

Bài giải:

Câu 1. Chất lỏng ở nhiệt độ thường là thủy ngân

Câu 2. Khi để cục đá ở nhiệt độ phòng, cục đá sẽ dần dần tan chảy thành nước.

Câu 3.

  • Khi chuyển sang mùa hè, nước chảy rất mạnh
  • Khi chuyển sang mùa đông, nước bị đóng băng.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle