A: Quả Địa Cầu không phải là bản đồ B: Đây là bản đồ đấy

Câu hỏi và đề bài:

A. Phần mở đầu

A: Quả Địa Cầu không phải là bản đồ

B: Đây là bản đồ đấy

Bài giải:

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle