Quan sát hình 2, em hãy so sánh nhiệt độ không khí trung bình năm giữa Ma-ni-a, Xê-un, Tích-xi. Giải thích vì sao nhiệt độ trung bình năm tại các nơi đó lại khác nhau như vậy

Câu hỏi và đề bài:

3/ Quan sát hình 2, em hãy so sánh nhiệt độ không khí trung bình năm giữa Ma-ni-a, Xê-un, Tích-xi. Giải thích vì sao nhiệt độ trung bình năm tại các nơi đó lại khác nhau như vậy

Bài giải:
3/ Vì: Ma-ni-a có vĩ độ thấp nhất (0°C đến 30

 

°C) sau đó là Xê-un (30°C đến 60°C), và Tích-xi có vĩ độ cao nhất (60°C đến 90°C). Vì vậy Ma-ni-a nhận được nhiều nhiệt từ mặt trời nhất => nền nhiệt trung bình cao nhất. Và Tích-xi nhận được ít nhiệt từ mặt trời nhất => nền nhiệt trung bình thấp nhất

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle