Sưu tầm một số bản kể của các truyền thuyết đã học. So sánh và sự giống và khác nhau (sự kiện, chi tiết) giữa các bản kể.

Câu hỏi và đề bài:

Câu 2. Sưu tầm một số bản kể của các truyền thuyết đã học. So sánh và sự giống và khác nhau (sự kiện, chi tiết) giữa các bản kể.

Bài giải:

Một số bản kể của truyền thuyết Thánh GióngSơn Tinh, Thủy Tinh học sinh sưu tầm và so sánh bản kể đó với bản đã được học.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle