Tìm câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người và thảo luận về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó. Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào dưới đây? Vì sao?

Câu hỏi và đề bài:

3. Luyện tập

  • Tìm câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người và thảo luận về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó.
  • Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào dưới đây? Vì sao?

  • Sắm vai xử lí tình huống

 

Bài giải:
  • Câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người và thảo luận về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó:
  1. Bầu ơi thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác rống nhưng trung một giàn.

  1. Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ => Đoàn kết, yêu thương nhau
  2. Lá lành đùm lá rách. => Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nha
  3. Thương người như thể thương thân. => Yêu thương người khác
  • Em đồng tình: 2 ; 3;  => Mai và phúc ở cả 2 tình huống đều biết yêu thương, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, hoạn nạ

        - Không đồng tình: 1 => hà là người không biết  chia sẻ khó khăn và công việc với bố mẹ.

  • Sắm vai xử lí tình huống (đóng vai)

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo