Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sinh trưởng và phát triển của thực vật

Câu hỏi và đề bài:

2/ Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sinh trưởng và phát triển của thực vật 

Bài giải:

2/ Trong các tầng đất, tầng chứa mùn trực tiếp tác động đến sinh trưởng và phát triển của thực vật

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle