Trong hơn mười thế kỉ hình thành và phát triển, ở Đông Nam Á đã diễn ra quá trình giao lưu văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ. Quá trinh giao lưu đó đã tác động như thể nào đó đã tác động như thế nào đến văn hoà Đông Nam Á?

Câu hỏi và đề bài:

Phần mở đầu

Trong hơn mười thế kỉ hình thành và phát triển, ở Đông Nam Á đã diễn ra quá trình giao lưu văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ. Quá trinh giao lưu đó đã tác động như thể nào đó đã tác động như thế nào đến văn hoà Đông Nam Á?

Bài giải:

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle