Giải cánh diều toán 6

Giải sách toán 6 mới cánh diều - nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Các câu hỏi và bài tập trong sách toán 6 đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải toan 6 canh dieu baihoc

Giải toán cánh diều 6 tập 1

Giải toán cánh diều 6 tập 2

Mục lục bài giải toán 6 tập 1 sách cánh diều

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 13: Bội chung và bội chung lớn nhất

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

[Sách cánh diều] Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

[Sách cánh diều] Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi

[Sách cánh diều] Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành

[Sách cánh diều] Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân

[Sách cánh diều] Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có trục đối xứng

[Sách cánh diều] Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có tâm đối xứng

[Sách cánh diều] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương III

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách cánh diều

Mục lục bài giải toán 6 tập 2 sách cánh diều

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: Biểu đồ cột kép

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 5: Số thập phân

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Tia

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 5: Góc

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI