Giải chân trời toán 6

Giải sách toán 6 mới chân trời sáng tạo - nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các câu hỏi và bài tập trong sách toán 6 đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải toan 6 chan trời sáng tạo baihoc

 

Giải toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 5: Thực hiện các phép tính

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

-

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 9: Ước và bội

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

-

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách chân trời sáng tạo

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 3: So sánh phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 6: Giá trị phân số của một số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 7: Hỗn số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Số thập phân

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Các phép tính với số thập phân

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài toán về tỉ số phần trăm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Hình có trục đối xứng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Hình có tâm đối xứng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Góc

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Phép thử nghiệm - Sự kiện

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Xác suất thử nghiệm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 9