Giải kết nối toán 6

Giải sách toán 6 Kết nối tri thức và cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam . Các câu hỏi và bài tập trong sách toán 6 đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải toan 6 chan troi sang tao baihoc

Giải toán 6 tập 1 kết nối tri thức và cuộc sống

Giải toán 6 tập 2 kết nối tri thức và cuộc sống

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 1: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 2: Cách ghi số tự nhiên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang trang 20

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 27

[Sách kết nối]  Giải toán 6 Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung lớn nhất

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 54

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 13: Tập hợp các số nguyên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 69

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 16: Phép nhân số nguyên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 75

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 95

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 21: Hình có trục đối xứng

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 108

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 13

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước lượng

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Sách kết nối]  Giải toán 6 Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 36 : Góc

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

[Sách kết nối]  Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC XUẤT THỰC NGHIỆM

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

[Sách kết nối]  Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

[Sách kết nối]  Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

[Sách kết nối]  Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm