Giải tiếng Anh 6 English Explore

Giải sách tiếng anh 6 English Exploremới cánh diều - nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Các câu hỏi và bài tập trong sách tiếng anh 6 English Explore đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải tiếng anh 6 English Explorecanh dieu baihoc

DANH MỤC GIẢI TIẾNG ANH ENGLISH EXPLORE TẬP 1

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 1: What's your favorite band?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 2: Monkeys are amazing

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 4: This is my family

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 5: I like Fruit

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 6: What time do you go to school?

UNIT WORKSHEETS

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 1 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 2 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 3 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 4 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 5 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 6 Worksheet

EXTRA PRACTICE WORKSHEETS

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 1: My favorite

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 2: Canopy Creatures

[Sách cánh diều] Explore English Unit 3: Ocean Oddities

[Sách cánh diều] Explore English Unit 4: Mega Family

[Sách cánh diều] Explore English Unit 5: A strange meal

[Sách cánh diều] Explore English Unit 6: Kakenya's school

DANH MỤC GIẢI TIẾNG ANH ENGLISH EXPLORE TẬP 2

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 7: Can you do this?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 8: How much is this T-shirt?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 9: What are you doing?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 10: What's the weather like?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 11: I went to Australia

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 12: What do you usually do for New year's?

UNIT WORKSHEETS

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 7 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 8 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 9 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 10 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 11 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 12 Worksheet

EXTRA PRACTICE WORKSHEETS

[Sách cánh diều] Explore English Unit 7: Contact Juggling

[Sách cánh diều] Explore English Unit 8: A moroccan market

[Sách cánh diều] Explore English Unit 9: A new photographer

[Sách cánh diều] Explore English Unit 10: A tornado chaser

[Sách cánh diều] Explore English Unit 11: An amazing journey

[Sách cánh diều] Explore English Unit 12: Monkey Festival