Giải tiếng Anh 6 tập 1 English Explore

Giải sách tiếng anh 6 tập 1 Explore mới cánh diều - nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Các câu hỏi và bài tập trong sách tiếng anh 6 tập 1 Explore đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải tiếng anh 6 tập 1 Explore canh dieu baihoc

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 1: What's your favorite band?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 2: Monkeys are amazing

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 4: This is my family

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 5: I like Fruit

[Sách cánh diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 6: What time do you go to school?

UNIT WORKSHEETS

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 1 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 2 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 3 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 4 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 5 Worksheet

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 6 Worksheet

EXTRA PRACTICE WORKSHEETS

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 1: My favorite

[Sách cánh diều] Explore English: Unit 2: Canopy Creatures

[Sách cánh diều] Explore English Unit 3: Ocean Oddities

[Sách cánh diều] Explore English Unit 4: Mega Family

[Sách cánh diều] Explore English Unit 5: A strange meal

[Sách cánh diều] Explore English Unit 6: Kakenya's school